VW Professional Cleaning Equipment: Privacy Policy

Inhoud

De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als bindend.

VW Professional Cleaning Equipment is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.

Privacy

Hoewel VW Professional Cleaning Equipment de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar VW Professional Cleaning Equipment via het internet of deze website niet beveiligd noch confidentieel is. Het verzenden naar VW Professional Cleaning Equipment of ontvangen van VW Professional Cleaning Equipment op zich van informatie via deze website of per e-mail doet daarenboven geen klanten-relatie ontstaan.

De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door VW Professional Cleaning Equipment. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke vraag/opdracht van de klant. In het geval VW Professional Cleaning Equipment voor de uitvoering van haar opdrachten over een (stedenbouwkundige/administratieve) vergunning dient te beschikken en de klant VW Professional Cleaning Equipment opdracht heeft gegeven om deze vergunning(en) aan te vragen, zal VW Professional Cleaning Equipment de aan haar overgemaakte persoonlijke gegevens verwerken in de vergunningsaanvraag en zullen deze aan de bevoegde overheid worden overgemaakt.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een GDPR goedgekeurde databank.

U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving. U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@vwoensel.com met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

  • het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
  • de mogelijkheid om u te informeren over mogelijke jobaanbiedingen die u of uw onderneming kunnen interesseren;
  • het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die VW Professional Cleaning Equipment dient na te leven.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u VW Professional Cleaning Equipment toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. VW Professional Cleaning Equipment behoudt zich het recht voor het huidige privacy-beleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Intellectuele eigendomsrechten

VW Professional Cleaning Equipment is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo's en teksten).Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VW Professional Cleaning Equipment mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.

Volgende